XII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 11. – 12.4. 2014 v Mikulově

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“.

Ve dnech 11-12. dubna 2014 proběhl již XII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny. V rámci nabitého programu workshopu proběhly volby nového výkonného výboru na další čtyřleté období, včetně volby předsedy, dvou tajemníků a revizní komise a byl odsouhlasen nový statut organizace – spolku.

  11.4.2014, 10:00 — 12.4.2014, 17:00
 Mikulov

V rámci slavnostního zahájení udělila Česká myelomová skupina prof. MUDr. Romanu Hájkovi, CSc. Čestné uznání prof. Otty Kahlera za dlouhodobý přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatie nejistého významu v České republice.

Jako tradičně současně probíhalo pracovní setkání odborných sekcí – cytogenetické a genomické, biochemické a flowcytometrické a s jejich závěry byli všichni přítomní seznámeni. Workshop doplnily jako obvykle dva samostatné edukační bloky.

K vysoké úrovni programu přispěla přednáška zahraničního hosta MUDr. Jakuba Krejčíka z týmu profesora Plesnera z dánského Vejle Hospital. Jeho přednáška o výsledcích testování daratumumabu, monoklonální protilátce, se setkala s velkým ohlasem.

PROGRAM

Pátek 11.4.2014
A: Edukační blok předsednictva CMG - analýzy projektů a klinických studií

Výzkumné projekty „MGUS“ a aktuální analýzy (V. Maisnar, R. Hájek, V. Ščudla)
Projekty HevyLite – aktuální stav (T. Pika, V. Maisnar)
Nový stratifikační model pro MGUS/SMM (V. Sandecká)
Analýza FISH/array CGH u MGUS a SMM (A. Mikulášová)
miRNA a extramedularní MM. Návrh prospektivní validační studie markeru EM (S. Ševčíková, R. Hájek)
Detekce MRD z periferní krve (S. Ševčíková, R. Hájek)
NGS analýza u hereditárních amyloidóz (Z. Kufová)
Klinické studie MM v ČR – aktuální přehled (E. Gregora)
Klinická studie v kooperaci EMN a CMG (I. Buchtová)
Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström (A. Janotová)
Diskuze nad novými klinickými studiemi
Guidelines u M. Waldenström – stav příprav (Z. Adam, M. Krejčí)

Nové výzkumné projekty pro rok 2013-15
ČÁST 1: PREKLINICKÉ PROJEKTY

Přehled preklinických výzkumných projektů (S. Ševčíková)
Nové potencionální projekty
ČÁST 2: KLINICKÉ PROJEKTY
SMM klinická studie
PET/CT a SMM/MGUS (R. Hájek)
Proof & Principle – teorie subklonů a jejich rotace v klinické praxi (R. Hájek)
Prospektivní validační studie pro red flag pro amyloidózu u MGUS (R. Hájek)
Nové potencionální projekty

B: Edukační blok výzkumných sester a datamanažerek
Databáze RMG – AL amyloidóza – seznámení se s novými listy (1. část)
Databáze RMG – AL amyloidóza – vysvětlení jednotlivých řádků (2. část)
Databáze RMG – AL amyloidóza – procvičování a konzultace (3. část)
(T. Pika, J. Pelcová, A. Janotová)
Změny v monitorování klinických hodnocení CMG (I. Buchtová)
Zhodnocení celoroční práce, předávaní si zkušeností z jednotlivých pracovišť, diskuze

C: Pracovní setkání se zástupci klubu pacientů

D: Zasedání volební komise CMG – příprava voleb, změny statutu CMG

E: EDUKAČNÍ WORKSHOP: „Moderní léčba mnohočetného myelomu“
Léčba MM: pohled za horizont (přehled mechanizmu účinku potenciálních nových léků v léčbě MM) (S. Ševčíková)
Bortezomib s.c. v ČR (porovnání i.v. a s.c. aplikace, údaje z registru a jejich interpretace) (P. Pavlíček)
Současný stav poznatků o léčbě MM: co znamenají pro klinickou praxi? (Výstupy z klinických studií vs. klinická praxe) (R. Hájek)

Slavnostní zahájení proběhlo tradičně v Nástupním sále a na úvod vystoupila Základní umělecká škola Mikulov.
Vyzvaná přednáška: Čas se ohlédnout: CMG po 8 letech & Quick Reflection on the Fast Progress (R. Hájek)

Sobota 12.4.2014
Roční zasedání České myelomové skupiny, o.s.

Výroční zpráva (R. Hájek)
Zpráva revizní komise (M. Krejčí)
 

A: Cytogenetika, FISH a genomika u MM a MGUS - zasedání pracovní skupiny
Edukační přednáška: MGUS - kam směřuje současný výzkum? (A. Mikulášová)
Cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření pacientů s MM a MGUS – přehled za rok 2013 z jednotlivých pracovišť v ČR (M. Jarošová, L. Pavlišová, M. Purgertová)
Aktuální témata cytogenetických vyšetření v roce 2014 – (DNA sondy, kontroly kvality, akreditace, interpretace výsledků, výzkumné projekty) - diskuze (Z. Zemanová, H. Filková)

B: Flowcytometrie monoklonálních gamapatií - zasedání pracovní skupiny
Co se změnilo od roku 2013 - posun v analýzách na jednotlivých pracovištích, normalita versus klonalita, expedice výsledků pro účely RMG (L. Říhová, P. Všianská, R. Suská)
Mezilaboratorní porovnání výsledků analýz u pacientů s MM, aneb když dva dělají totéž (L. Říhová, V. Řezáčová)
Úskalí stanovení MRN u léčených pacientů s MM (P. Všianská)
Novinky ze Salamanky stran Euroflow analýz (P. Všianská/ R. Bezděková)
Výsledky MG SEKK - zhodnocení z pohledu účastníků (spolupráce s ostatními laboratořemi) (L. Říhová)
Návrh kitu pro jednotné analýzy MG? (spolupráce s firmou EXBIO) (L. Říhová, J. Vosáhlová)
Panelová diskuze

C: Biochemická problematika u mnohočetného myelomu- zasedání pracovní skupiny
Význam stanovení vybraných biochemických ukazatelů v péči o nemocné s monoklonálními gamapatiemi (T. Pika, P. Lochman, J. Juráňová)
Úskalí stanovení Freelite v rutinní praxi (P. Lochman)
Sporné nálezy v diagnostice monoklonálních gamapatií – kasuistiky, diskusní panel (T. Pika, J. Vávrová)
EHK v diagnostice monoklonálních gamapatií. Informace o probíhajících cyklech EHK Hevylite firmy Bindig Site (J. Vávrová)
Diskuze a podněty pro kontrolní cykly GP SEKK

D: Klinická část: Edukační blok I
Dostupné léčebné možnosti a klinické studie v ČR. (L. Pour)
Diagnostika – RTG, MR, celotělové vyš., indikace k vyšetření (J. Minařík, M. Heřman)
Nežádoucí účinky nových léků (J. Straub)
Paliativní léčba – rezistentní/relabující pacienti (M. Schützová)
Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? (P. Kessler)

E: Klinická část: Edukační blok II
Monoklonální protilátka daratumumab v léčbě MM (J. Krejčík, Dánsko)
Interpretace cytogenetických výsledků – genetik vs. lékař (Z. Zemanová, P. Kuglík, M. Jarošová)
Amyloidóza – co přinesla nová první guidelines 2013 (T. Pika)

F: Výzkumná část a zprávy z laboratorních pracovních skupin
Zpráva flowcytometrické pracovní skupiny a interpretace flowcytometrických vyšetření (L. Říhová, P. Všianská)
Zpráva biochemické pracovní skupiny a interpretace vybraných biochemických vyšetření u MM (J. Vávrová)
VOLBY a změny stanov a statutu CMG

G: Klinická část: Edukační blok III – „Smouldering Multiple Myeloma“
Predictive values of chromsomal aberrations, tumour mass and infiltration pattern in MRI in SMM (D. Hose, Heidelberg)
SMM & RMG database of CMG (V. Sandecká)

EDUKAČNÍ WORKSHOP: "Současné přístupy a perspektivy v léčbě mnohočetného myelomu imunomodulačními léky"
Kontinuální léčba lenalidomidem – současná data (I. Špička)
Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (V. Maisnar)
Intenzifikace a dlouhodobá udržovací léčba lenalidomidem po ASCT - kazuistika (J. Bačovský)
Tolerance dlouhodobé léčby lenalidomidem - kazuistika (J. Straub)
Maximalizace efektu léčby relapsů mnohočetného myelomu v reálné klinické praxi (L. Pour)
Léčba pozdní, progredující fáze mnohočetného myelomu pomalidomidem – první zkušenosti kazuistika (J. Minařík, V. Ščudla, T. Pika)
Pomalidomid – nový imunomodulační lék v léčbě mnohočetného myelomu (R. Hájek)

Farmakoekonomický panel
Carfilzomib, Ixazomib - clinical experience from the trials in MM (R. Hájek)
Outcome of lenalidomide and thalidomide based regimen in the clinical trials versus the routine use (V. Maisnar)
Analýza stavu ekonomicky náročných léků v ČR – aktuální stav v roce 2014 (J. Straub)

 Fotogalerie

17. 2. 2014