Čeští lékaři patří k evropské špičce v léčbě vzácného nádorového onemocnění krve, mnohočetného myelomu.

Čeští lékaři patří k evropské špičce v léčbě vzácného nádorového onemocnění krve, mnohočetného myelomu. Díky nejmodernější léčbě se jim v posledních 3-5 letech daří výrazně prodloužit život pacientů. V porovnání s obdobím před „érou nových léků“ se jedná o prodloužení života o několik let. Jedním z faktorů, který zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost léčby je i včasné odhalení onemocnění. V roce 2007 zahájila Česká myelomová skupina ve spolupráci se společností Janssen-Cilag unikátní projekt CRAB. Jeho cílem je zvýšit informovanost lékařů prvního kontaktu o mnohočetném myelomu, o možnostech jeho diagnostiky a o novinkách v oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím docílit možnosti včasné a účinné léčby pro všechny pacienty. Již v prvním roce tohoto projektu došlo k výraznému zlepšení ve včasnosti diagnostiky tohoto onemocnění, a to o 7%. O kvalitě projektu svědčí i fakt, že byl v letošním březnu formou posteru představen na nejprestižnějším celosvětovém hematologickém kongresu týkajícím se léčby myelomu – Myeloma workshop ve Washingtonu.

  8. 9. 2009 — 16. 9. 2010
 Brno

Mnohočetný myelom je velice zákeřné zhoubné onemocnění krvetvorby, které postihuje především pacienty vyššího věku. Nejčastějším příznakem tohoto onemocnění je bolest a zlomenina kostí. Přestože není vyléčitelné, díky novým možnostem léčby lze pro nemocného dosáhnout mnoho let kvalitního života. V současné době žije v České republice přibližně 2000 pacientů s tímto onemocněním a ročně je diagnostikováno asi 400 nových případů. Celkový počet pacientů s tímto onemocněním každoročně narůstá. Příčinou tohoto nárůstu je fakt, že v posledních deseti letech došlo v České republice k významnému pokroku v úrovni léčby. Díky němu se výrazně prodloužila doba přežití po zahájení léčby a to v řádech let nikoliv měsíců. V roce 1995 přežívalo déle než 10 let po zahájení léčby 5% pacientů, v roce 2005 20%, v současné době je to již 30% pacientů. Důvodem tohoto významného pokroku je komplex faktorů. Léčba mnohočetného myelomu je koncentrována do celorepublikové sítě odborných pracovišť: čtrnácti specializovaných center doplněných regionálními pracovišti. Tento systém přináší dokonalý přehled o počtu pacientů, možnost účelně předepisovat léčbu moderními, vysoce účinnými, drahými léky. Zároveň je možné velmi dobře kontrolovat náklady na léčbu i přesně odhadnout náklady do budoucna.
Na úspěšnost léčby má zcela zásadní vliv včasné stanovení diagnózy, možnost použít nové moderní léky a zároveň volit mezi různými léčebnými možnostmi dle specifických potřeb pacienta. Včasné diagnostikování mnohočetného myelomu byl v minulosti pro řadu lékařů prvního záchytu problém. Jedná se o méně časté onemocnění a někteří lékaři se s tímto onemocněním za celou dobu své praxe nesetkají ani jednou. Proto byl Českou myelomovou skupinou v dubnu 2007 rozpracován projekt včasné diagnostiky mnohočetného myelomu – „Projekt CRAB“.
Jde o celostátní program s cílem edukovat všechny lékaře prvního kontaktu o projevech mnohočetného myelomu, možnostech jeho základní diagnostiky na úrovni primárních zdravotnických zařízení a možnostech moderní léčby, která přináší významný posun v prodloužení přežití nemocných, proti období 90. let i o několik let. Již během prvního roku tohoto projektu došlo ke zkrácení doby od první návštěvy lékaře (pro potíže vyvolané myelomem) do stanovení diagnózy pod 2 měsíce (což je považováno za včasný záchyt) u 65% pacientů proti vstupnímu hodnocení před zahájením informační kampaně, kdy byla diagnóza myelomu stanovena včas jen u 58% pacientů. Již v roce 2007, kdy byl projekt zahájen, stoupl včasný záchyt o 7%. Tato data byla vyhodnocena celkem z 19 hematologických pracovišť z celé České republiky, další vyhodnocení bude provedeno v roce 2010.
O výjimečnosti projektu CRAB svědčí i jeho oficiální záštita ze strany České hematologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP a České nefrologické společnosti. V roce 2008 byl projekt CRAB vyhodnocen jako nejlepší projekt společnosti Janssen-Cilag, která je kromě České myelomové skupiny oficiálním partnerem tohoto projektu.
Projekt byl prezentován v mnoha českých odborných časopisech a v letošním březnu byl formou posteru představen na nejprestižnějším celosvětovém hematologickém kongresu týkajícím se léčby myelomu – Myeloma workshop ve Washingtonu.
Léčbu mnohočetného myelomu lze pro lepší porozumění rozdělit na základní typy, přičemž obě formy léčby jsou souběžné: 1. léčba podpůrná, odstraňující problémy, ale neovlivňující myelomové buňky; 2. léčba protinádorová, snižující počet myelomových buněk. Do kategorie protinádorové léčby patří standardní chemoterapie, autologní transplantace, radioterapie a léčba moderními účinnými léky.
Právě v oblasti protinádorové léčby došlo v posledních letech k významnému pokroku v dostupnosti vysoce účinných léků. Patří k nim thalidomid, bortezomib a lenalidomid, které jsou pacientům předepisovány v kombinacích s dalšími léky. Lékaři a pacienti tedy mají v současnosti řadu možností zvolit optimální léčebné postupy v závislosti na pacientově stavu a věku. Ale především mají v případě nové aktivity onemocnění k dispozici další novou účinnou léčbu.
Jedním z nejúčinnějších léčebných režimů je léčba bortezomibem v kombinaci s melfalanem a prednisonem. Režim je od srpna 2008 schválen v Evropské unii Evropskou agenturou pro léčiva (EMEA) a plně indikován u nově diagnostikovaného myelomu ve věku nad 65 let. Stejnou indikaci má i kombinace thalidodomidu s melfalanem a prednisonem. Při léčbě relapsu (znovupropuknutí příznaků onemocnění) mají pacienti k dispozici další léčebnou možnost včetně kombinace lenalomidu a kortikoidů.
Významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost léčby je bezesporu i partnerský vztah mezi pacientem a ošetřujícím lékařem a samozřejmě i aktivní přístup pacientů a jejich rodinných příslušníků k řešení problémů souvisejících s onemocněním. I v tomto ohledu patří Česká republika ke špičkám v rámci celé Evropy. V roce 2007 vzniklo pacientské sdružení Klub pacientů s mnohočetným myelomem, které sdružuje pacienty i jejich rodinné příslušníky a blízké. Klub velmi intenzivně spolupracuje s občanským sdružením odborníků Česká myelomová skupina a jejím Nadačním fondem.


Pro další informace kontaktujte:
Mahulena Poliaková
PR Director
Publicis Prague
E-mail: mahulena.poliakova@publicis.cz
Tel.: 602 355 910, 234 711 133

8. 9. 2009