Související projekty

IGA MZ ČR

Název:
Vytvoření prognostického panelu u pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu s cílem zabránění transformace v maligní onemocnění.

Cíle a priority projektu:Vytvoření prognostického panelu u nemocných s monoklonální gamapatií nejasného významu (MGUS) je důležité z hlediska oddálení nebo zabránění progrese v maligní transformaci. Včasná
identifikace rizikové skupiny se zdá být možná. Projekt si klade za cíl analyzovat platnost
konvenčních rizikových rozdělujících pacienty s MGUS na benigní a maligní skupinu na
jednom z největších souborů MGUS ve světě. Cílem je identifikace nových parametrů rizika maligní transformace, pomocí kterých chceme včas identifikovat rizikovou skupinu, která by do 3 let od stanovení diagnózy MGUS měla 90% pravděpodobnost progrese do plně rozvinutého nádorového onemocnění. Takto definovaná riziková skupiny s MGUS pak bude výchozím bodem
pro již připravované projekty využívající experimentální léčbu s cílem zabránit maligní transformaci.

Anotace:
Vytvoření moderního prognostického panelu u pacientů s mononoklonální gamapatií nejasného významu za použití konvenčních rizikových faktorů maligní transformace i nových genomických a flowcytometrických parametrů. Včasné odhalení rizika maligní transformace MGUS jako prekancerózy do plně rozvinutého nádorového onemocnění. Vytvoření citlivého prediktivního nástroje maligního zvratu MGUS jako prvního kroku pro preventivní experimentální léčbu.

Cíle pro navrhovaný projekt:
1. Cíle pro navrhovaný projekt:
1.1. Analýza platnosti známých rizikových faktorů rozdělující benigní a maligní MGUS v ČR.
1.2. Analýza přínosu vyšetření FLC ve včasné identifikaci rizikové skupiny.
1.3. Vyhodnocení nových potencionálních rizikových parametrů z oblasti flowcytometrie
1.4. Vyhodnocení nových potencionálních rizikových parametrů z oblasti cytogenetiky.
1.5. Návrh individualizace postupů zahrnující profylaktické, dispenzarizační a léčebné postupy pro jednotlivé rizikové skupiny.

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. FN Brno,
Spoluřešitelé: MVDr. Jana Štossová Masarykova univerzita, Doc. MUDr. Vladimír Maisnar FN Hradec Králové

Grant probíhá od 1.8.2009 do 31.12.2011


3. 4. 2024

Harmony Plus


» Archiv