Historie

Návrh na založení České myelomové skupiny
aneb jak jsme začínali (leden 1995)

Česká Myelomová skupina byla založena v 17.4.1996 jako dobrovolné sdružení lékařů spolupracujících na právě zahájené studii 4W. Zde je uveden původní text vypracovaný pro potřebu schválení této iniciativy na vlastním pracovišti. Nerecenzovaný. Prosíme proto čtenáře o pochopení a shovívavost, ale takto jsme opravdu začínali.

HISTORIE - INTERNET

Základní myšlenky a koncepce - Česká myelomová skupina (CZECH NATIONAL MYELOMA GROUP)

Na II. interní klinice FN Brno Bohunice se vytvořila skupina lékařů zaměřených na léčbu mnohočetného myelomu (myelomový tým). Činnost týmu navazuje na systematickou práci As. Z. Adama, která byla na tomto pracovišti vynaložena na léčbu uvedené choroby v předchozích letech, jak dokumentují četné publikace. Myelomový tým vznikl z nutnosti zlepšit organizaci práce a z nutnosti rychle a pružně reagovat na změny v názorech na optimální léčebné postupy pro tuto chorobu.

Po dvaceti letech stagnace vývoje léčby mnohočetného myelomu se náhle objevily nové možnosti, jak zkvalitnit léčbu nemocných a jak prodloužit jejich život. Nov léčiva - bisfosfonáty a erytropoetin zvyšují kvalitu života nemocných. Nové chemoterapeutické postupy - různé druhy vysokodávkovaná chemoterapie - zvyšují počet kompletních remisí z 10%-20% na 40%-50%. To prodloužilo průměrnou délku života o 14 měsíců ve srovnání se standardní chemoterapií. Přes tento významný pokrok je myelom stále hodnocen jako nevyléčitelné onemocnění a relapsy - progrese se objevují i po více než 7 letech. Velké výzkumné úsilí je proto věnováno léčbě zbytkové choroby. Myelom je velmi dobrým modelem pro různé typy udržovací léčby, zvláště když je v dohlednu využití vysoce citlivých technik k detekci zbytkové choroby.

Program navazuje na tradici léčby myelomu na II. interní klinice, který v rozsahu standardních léčebných postupů dosáhl světové úrovně a zahrnuje v současné době rozsáhlou klientelu nemocných. Program se opírá možnost provádění transplantace kostní dřeně pomocí periferních krvetvorných buněk zavedených prim. prim. MUDr. Jiří Mayerem na II. interní klinice v roce 1995. Uvedený program splňuje současné světové nároky na moderní transplantační přístup.

 

CÍLE CMG

1. Zavedení nejúčinnějších léčebných postupů v léčbě mnohočetného myelomu
Chceme hledat optimální postupy jak pro transplantační, tak pro potransplantační udržovací léčbu u nově diagnostikovaných nemocných. Chceme také hledat optimální postup u relabujících nemocných rezistentních na léčbu běžnými alkylačními cytostatiky.

2. Zavedení technik umožňující monitorování zbytkové choroby u MM.
U mnohočetného myelomu se běžně podává interferon alfa nebo interferon alfa s dexametazonem jako udržovací léčba. K sledování efektivity této drahé léčby jsou však nutné nové, molekulárně biologické metody, neboť v této fázi nemoci je již v řadě případů (MIG je Og(l) běžné imunoelektroforetické vyšetření nepoužitelné. Zavedení těchto metod je tedy nutné k dobrému hodnocení udržovací léčby léčby interferonem alfa.

3. Hledání optimální léčby zbytkové choroby u mnohočetného myelomu
Pokud se podaří úkol označený jako č.2 , bude možno na základě analýzy dosavadních postupů volit novější a snad i účinnější postupy.

4. Vytvoření České skupiny odborníků spolupracujících na studiích týkajících se mnohočetného myelomu
Incidence mnohočetného myelomu je v České republice 7/100000 obyvatel. Žádné české pracoviště není schopno provést ve svém souboru pacientů randomizovanou studii. Je přitom mnoho otázek, které zodpoví jen randomizované studie. Proto je spolupráce odbornou nutností. Sjednocení českých pracovišť jejich spontánní iniciativou je málo pravděpodobné. Zde by mohla pomoci některé z firem produkujících léčiva užívaná u mnohočetného myelomu (G-CSF nebo IFN-alfa), tím že by akceptovala léčebný protokol jako svůj a iniciovala by vytvoření české studie, což jednotlivým pracovištím zajistí sjednocení léčebných postupů, prezentaci výsledků jak v domácí literatuře, tak v zahraničí pod označením Czech Myeloma Group.

 

ČASOVÝ PLÁN

1. Vytvoření základní koncepce, schválení záměru vedením pracoviště
2. Vytvoření týmu orientující se na tuto problematiku
3. Seznámení s koncepcí a záměrem týmu ostatní členy pracoviště
4. Schválení protokolu pro komplexní přístup u nově diagnostikovaným nemocným s MM.
5. Stanovení finančních a organizačních, personálních podmínek potřebných k práci týmu
6. Navázání spolupráce s firmami a navázání spolupráce s jinými centry

ROK 1996 :

1. Aktivace protokolu od 1.1.1996 (viz bod 4/1995)
2. Návrh protokolu pro relabující předléčené nemocné,
3. Sepsání grantu na témata MM & zbytková choroba; MM & purging;
4. Publikace a přednášková činnost:
    - první výsledky
    - nové přístupy
    v rámci jihomoravského kraje s cílem edukace lékařů v současné léčbě MM
5. Vytvoření programového vybavení pro zpracování výsledků a dat týkajících se léčby MM
6. Zdokonalení informovanosti nemocných s myelomem (letáky, příprava brožury)
7. Pravidelné semináře na II. interní klinice, 1 x měsíčně s tématem MM
8. Získání peněz nezbytných k provedení programu (technické a personální vybavení, diagnostika zbytkové choroby)
9. Navázání spolupráce v rámci ČR i v rámci světa
10. Vytvoření vzájemné zastupitelnosti v týmu pro léčbu nemocných s MM.
11. Práce na grantu - flowcytometrické hodnocení myelomových buněk v periferní krvi a v kostní dřeni a jeho vyhodnocení a příprava výsledků k publikaci.
14. Účast na sjezdech a presentace výsledků

ROK 1997

1. Aktivace protokol- zaměřeného na léčbu zbytkové choroby
2. Aktivace protokol- se zaměřeného na detekci zbytkové choroby
 

PERSONÁLNÍ POŽADAVKY

As. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (vedoucí)
MUDr. Roman Hájek (manažer)
MUDr. Marta Krejčí
MUDr. Jiří Mayer, CSc.(člen)
doc. MUDr. J. Vorlíček, CSc. (člen)

CMG je volné sdružení, jehož členy se stávají Ti, kteří spolupracující na studii organizované CMG s právem na spoluautorství. O úzkou spolupráci prosíme "transplantology" a pracovníky laboratoří (PCR, flowcytometrie).

V Brně 18.12. 1995
zpracoval: Roman Hájek, Zdenek Adam


3. 4. 2024

Harmony Plus


» Archiv