Klinické studie

Aktuální klinické studie se zahájeným náběrem pacientů (PDF)

Dg.

 

Název studie

Léčebná ramena

MM

R/R

CFZ014 (ARROW)

Carflizomib + Dexamethasone 1xtýdně vs. 2xtýdně

AGMT – EMN-13

Ixazomib, Thalidomid, Dexametazon

PCYC-1138
- iniciace 6/2016

Ibrutinib, Pomalidomid, Dexametazon

PCYC-1139

Ibrutinib, Bortezomib, Dexametazon

CLBH589D2222
- iniciace 7/2016

Panobinostat, Bortezomib, Dexametazon

 

EMN11
Pro pacienty z HO95

Carfilzomib + Pomalidomid + Dexametazon
 udržovací Pomalidomid + Dexamethason

UL

C16021

MLN9708 vs. placebo pro pac. nevhodné k ASCT

Klinické studie se zahájeným náběrem pacientů

LD - protokol RV MM CEMSG-354/LD

Randomizovaná multicentrická fáze 2B studie pro léčbu pacientů s mnohočetným myelomem indukovaným akutním renálním selháním ke zjištění účinku kombinace přípravků lenalidomidu a dexamethazonu.


Klinické studie s ukončeným náběrem pacientů

Millenium C16010

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 hodnotící kombinaci perorálního MLN9708 a lenalidomidu s dexamethasonem ve srovnání s kombinací placeba a lenalidomidu s dexamethasonem v léčbě dospělých pacientů s relabujícím a/nebo
refrakterním mnohočetným myelomem.

Millenium C16011

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3, hodnotící udržovací léčbu ústy podávaným přípravkem Ixazomib Citrate (MLN9708) u pacientů s mnohočetným myelomem po transplantaci dříve odebraných vlastních kmenových buněk

Endeavor 2011-003

Randomizované, nezaslepené klinické hodnocení fáze 3 přípravku carfilzomib v kombinaci s dexamethasonem versus přípravek bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s recidivujícím mnohočetným myelomem

Protokol EMN02 – HO95

Randomizovaná fáze III studie srovnávající Bortezomib, Melfalan, Prednison (VMP) s vysokodávkovaným Melfalanem s následnou konsolidační léčbou Bortezomib, Lenalidomid, Dexametason (VRD) a Lenalidomidem v udržovací fázi u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem.

Admyre APL-C-001-09

Randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnoceni fáze III v kombinaci plitidepsinu s dexametazonem v porovnání s dexametazonem v monoterapii u pacientů s relapsujícím/vzdorujícím mnohočetným myelomem

Denosumab 20090482

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení denosumabu v porovnání s kyselinou zoledronovu (Zometa) při léčbě onemocnění kostí u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem

54767414MMY3004

Klinické hodnocení fáze 3 s daratumumabem, bortezomibem a dexametazonem (DVd) ve srovnání s bortezomibem a dexametazonem (Vd) u pacientů s relabovaným nebo refrakterním mnohočetným myelomem.

54767414MMY3007

Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III srovnávající VMP (VELCADE (bortezomib)- Melfalan-Prednison) s VMP v kombinaci s daratumumabem (D-VMP) u pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, kteří nemohou být léčení vysokodávkovanou terapií.

Protokol EMN 01

Fáze 3 mezinárodní, multicentrické, randomizované, kontrolované, paralelní studie zjišťující činost a bezpečnost lenalidomidu v kombinaci s dexametazonem (Rd) versus Lenalidomidu, Melfalanu a Prednisonu (RMP) versus Lenalidomidu, Cyklofosfamidu a Prednisonu (CRP) u nově diagnostikovaných pacientů s mnohočetným myelomem.

Klinická studie "4W"

Náběr nemocných byl k 16. 3. 2002 ukončen.

T2 model

Retransplantace u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) relabujícím po první autologní transplantaci.
(Pilotní klinická nerandomizovaná multicentrická studie CMG)

Protokol PX-171-009

Randomizovaná multicentrická fáze 3 studie srovnávající Carfilzomib, lenalidomid a dexamethazon (CRD) s lenalidomide a dexamethazonem (RD) u pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem.

Protokol RV-MM-EMN-441

Multicentrická, randomizovana studie fáze 3, zjišťující účinnost a bezpečnost Cyklofosfamidu, Lenalidomidu a Dexamethasonu (RCD) versus Melfalanu s následnou transplantací kmenových buněk u nově diagnostikovaných pacientů.

Protokol Millenium - C 16006

Otevřené klinické hodnocení fáze I s orálním přípravkem MLN9708, inhibitoru proteasomu nové generace, s postupným zvyšováním dávky, podávaným v kombinaci se standardním režimem léčby melfalanem a prednisonem pacientům s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem vyžadujícím systémovou léčbu.


Ukončené klinické studie

CEMGS 1

Randomizovaná, nezaslepená, paralelně uspořádaná studie srovnávající kombinace Thalidomid/Dexametazon versus Melfalan/Prednison jako indukční terapie a kombinace Thalidomid/Interferon versus Interferon jako udržovací terapie mnohočetného myelomu

Optimum

Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená, multicentrická studie srovnávající Thalidomid s vysokými dávkami Dexamethazonu v lěčbě relabujícího refrakterního mnohočetného myelomu

OXN2001

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná, double-dummy studie s paralelními skupinami ke stanovení bezpečnosti a účinnosti přípravku Oxykodon/naloxon tablety s prodlouženým uvolňováním u pacientů se středně silnou až silnou chronickou bolestí u nádorového onemocnění.

IL - 6 PROTOKOL C0328T06

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení porovnávající kombinaci CNTO 328 (anti - IL-6 monoklonální protilátka) s Velcade a monoterapii Velcade u subjektů s relabovaným nebo refrakterním mnohočetným myelomem.

VTD/VCTD protokol 26866138-MMY-2043

Randomizované klinické hodnocení druhé fáze porovnávající kombinaci Velcade (bortezomid), dexametazon a talidomid proti Velcade (bortezomid), dexametazon, thalidomid a cyclofosfamid u subjektů s neléčeným mnohočetným myelomem, kteří jsou kandidáty pro autologní transplantaci kostní dřeně.

Panobinostat - protokol CLBH589D2308

Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 ke zhodnocení léčby přípravkem panobinostat v kombinaci s bortezomibem a dexametazonem u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem.

Lenalidomid Protokol  CC-5013-MM-015

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie III. fáze prováděná na 3 paralelních skupinách ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti lenalidomidu (Revlimid) v kombinaci s melphalanem a prednisonem versus melphalan a prednison + placebo u pacientů nad 65 let s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem.

26866138-MMY-3002

Otevřeně značená randomizovaná studie kombinace VELCADE/Melphalan/Prednisone versus Melphalan/Prednisone u pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem.

Klinická studie CMG 2002

Udržovací léčba interferonem alpha (IFN) po provedení autologní transplantace oproti udržovací léčbě interferonem alpha (IFN) po provedení autologní transplantace a chemoterapie u nemocných s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (multicentrická klinická studie fáze IV.)

Protokol PX-171-011

Randomizovaná multicentrická fáze 3 studie Carfilzomibu ve srovnání s nejlepší podpůrnou léčbou u pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem.

26866138-MMY-2060 (Bortezomib)

Fáze 2 multicentrické, randomizované, otevřené, paralelní skupinové studie za účelem posouzení účinku přípravku VELCADE® na onemocnění kostí související s myelomem

BBD - protokol 26866138MMY2062

Bendamustin, bortezomib a dexamethazon v léčbě relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu stadia II/III.

Protokol Perifosin 339

Randomizovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost Perifosinu podávaného v kombinaci s Bortezomibem a Dexamethazonem u pacientů s mnohočetným myelomem, kteří byli již dříve léčeni Bortezomibem.

EBMT - MMVAR

Randomizované klinické hodnocení kombinace přípravků Velcade (bortezomid), thalidomid a dexametazon ve srovnání s kombinací přípravků thalidomid a dexametazon u pacientů s progredujícím nebo relabujícím mnohočetným myelomem po autologní transplantaci.

Protokol MK-0683-088-00

Mezinárodní multicentrická randomizovaná dvojitě slepá studie vorinostatu (MK-0683) nebo placeba užívaných v kombinaci s bortezomibem u pacientů trpících mnohočetným myelomem.

CC-5013-PASS-001

Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 ke zhodnocení léčby přípravkem panobinostat v kombinaci s bortezomibem a dexametazonem u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem.