Odborníci z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Anglie zabývající se myelomem a imunoterapeutickými postupy se již po třetí setkali v bohunickém kampusu

Třetí ročník mezinárodního setkání na téma Identifikace plazmatických buněk a detekce chromozomálních aberací u mnohočetného myelomu a 1. ročník na téma Imunoterapie nádorů, se konal 15. a 16.10. 2008 v Brně. Konferenci pořádala tři pracoviště při Masarykově univerzitě (MU): Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie při Lékařské fakultě a Laboratoře molekulární cytogenetiky při Přírodovědecké fakultě. Výzkumné týmy působí pod vedením prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D. a doc. RNDr. Petra Kuglíka, CSc.

  15.10.2008, 10:00 — 16.10.2008, 16:00
 Brno

Pracoviště se podílí na mnoha českých i mezinárodních projektech, které se úspěšně zabývají diagnostikou, sledováním průběhu a léčbou nádorového onemocnění krve, zvaného mnohočetný myelom. Pracoviště jsou součástí nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity a na jejich činnosti se již více než rok společně podílejí výzkumní pracovníci a doktorandi Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty MU a FN v Brně.
Jako v předešlých letech měl každý den workshopu vstupní přednáškovou část. Nosným tématem prvního dne byly přednášky cytogenetického týmu zaměřené na možnosti nových léků překonat nepříznivé genetické abnormality přítomné v nádorových buňkách pacientů s mnohočetným myelomem. Část přednášek byla věnována aktuálnímu stavu Myelomové banky FN Brno a nejnovějším trendům dlouhodobého skladování biologického materiálu. Zachování vysoké vitality buněk je nezbytným předpokladem pro další výzkum. Nejúspěšnější metodou je kryokonzervace, uložení vzorků v tekutém dusíku při teplotě -196°C. V současné době je v Myelomové bance uloženo 9 500 vzorků kostní dřeně a periferní krve.

Nosným tématem prvního dne zaměřeného na výzkum myelomu byly přednášky cytogenetického týmu zabývající se možnosti nových léků překonat nepříznivé genetické změny přítomné v nádorových buňkách pacientů s mnohočetným myelomem. Část přednášek byla věnována aktuálnímu stavu Myelomové banky FN Brno a nejnovějším trendům dlouhodobého skladování biologického materiálu. Zachování vysoké vitality buněk je nezbytným předpokladem pro další výzkum.

Druhý den konference byl věnován imunoterapii nádorových onemocnění. Imunoterapie znamená využití imunitního systému při léčbě těchto velmi závažných onemocnění. Konference se zejména dotkla vysoce aktuálního výzkumu moderního očkování proti vybraným typům nádorových onemocnění včetně leukémie, nádorů ledvin a vysoce zhoubného mozkového nádoru glioblastomu. Jedná se přitom o velmi šetrnou alternativu nebo rozšíření současných léčebných možností v onkologii. Konference se přitom účastnili přední světoví odborníci na protinádorovou imunoterapii.

Významnými hosty našeho workhsopu, kteří přednášeli byli prof. Johannes Drach z Vídeňské univerzity, prof. Thomas Felzmann z vídeňského Vědeckého institutu dětské onkologie, Dr. Krzystof Giannopoulos z Univerzity v Ulmu a Dr. Katayoun Rezvani z Hammersmith Hospital v Londýně.

Součástí programu byla i praktická ukázka využití nových metodik v našich laboratořích, neboť jedním z cílů tohoto pracovního setkání byla výměna zkušeností a metodická pomoc pracovištím v regionu střední a východní Evropy směřující ke standardizaci mezi jednotlivými výzkumnými týmy, aby výsledky výzkumu byly lépe vzájemně sdílené a porovnatelné.

Ing. Gabriela Petrovičová, administrátor projektu
e-mail: petrovic@med.muni.cz
tel:+420 549 494 129

16. 10. 2008