VII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG ve Velkých Bílovicích

Datum: 24.4.-25.4.2009.  Podrobný program, přednášky.

  24.4.2009, 8:15 — 25.4.2009, 16:00
 Velké Bílovice

Program

Souhrn

Čtvrtek 23. 4. 2009

19.00 Schůzka předsednictva CMG

Pátek 24. 4. 2009

8.15 -15.00 Schůzka předsednictva CMG

8.15 - 15.00 Schůzka výzkumných sester a datamanažerek

9.45 - 10.00 Přestávka

12.30 - 14.00 Oběd

17.00 - 19.00 Interaktivní workshop firmy Celgene: Maximální využití potenciálu přípravku Revlimid při léčbě nemocných s mnohočetným myelomem (pozvánka v PDF)

SOUHRN SOUČASNÝCH ZKUŠENOSTÍ S PŘÍPRAVKEM REVLIMID V ČESKÉ REPUBLICE (V. Maisnar)
PANELOVÁ DISKUZE - IDEÁLNÍ PACIENT PRO INDIKACI PŘÍPRAVKU REVLIMID (R. Hájek)
DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S DÁVKOVÁNÍM PŘÍPRAVKU REVLIMID PŘI LÉČBĚ PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (J. Bačovský)
PANELOVÁ DISKUSE - DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU REVLIMID (R. Hájek)
VÝSKYT A ŘEŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ PŘÍPRAVKU REVLIMID (L. Pour)

19.30 Slavnostní zahájení

20.00 - 20.30 Vyzvaná přednáška: Waldenström's Award;
Brian G.M. Durie, M.D.
XII International Myeloma Workshop
Washington, D.C., February 26, 2009

20.30 Společenský večer

Sobota 25. 4. 2009

8.30 - 10.00

A: PŘEHLEDY & CMG ROK 2008
Řídí: R. Hájek a V. Ščudla
1. Zpráva o činnosti CMG Občanského sdružení (R. Hájek) 10 min
2. Zpráva revizní komise CMG OS (L. Novosadová) 7 min
3. Plány CMG pro období 2009 (L. Pour) 10 min
4. Nezbytná agenda občanského sdružení a diskuse (Z. Adam)

B: EDUKAČNÍ BLOK I: RADIOTERAPIE U MM
Řídí: Z. Adam a I. Špička
5. Indikace radioterapie z pohledu hematoonkologa (Z. Adam) 7 min
6. Současný pohled na rozsah ozařování ložiska na páteři (P. Šlampa) 10 min
7. Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním procesem - operace & intenzivní akutní léčba (Z. Adam) 10 min

EDUKAČNÍ BLOK II: NOVÁ GUIDELINES 2009
8. Jak používat nová guidelines a protokoly CMG - SMS (V. Maisnar/R.Hájek) 20 min

9.00 -10.00 h
C: CYTOGENETIKA a FISH U MNOHOČETNÉHO MYELOMU
Řídí: Z. Zemanová a P. Kuglík
Specialisté na problematiku cytogenetiky a FISH u myelomu se scházejí s cílem zhodnotit sedmý rok spolupráce.

10.00 - 10.15 Přestávka

10.15 - 12.10
D: VÝSTUPY ZE SPOLEČNÝCH KLINICKÝCH PROJEKTŮ CMG
Řídí: V. Maisnar a E. Gregora
9. Přehled klinických studií u MM v ČR (E. Gregora) 7 min
10. Analýza režimů CTD v relapsu v ČR a v primoléčbě MM ve světě (V. Ščudla) 10 min
11. Analýza režimů VCD v relapsu MM v ČR (L. Zahradová) 10 min
12. Prognostický význam chromozomálních aberací při použití nových léků ve studii CMG 2002, CTD režimu a VCD režimu (P. Němec) 10 min

12.10 - 12.30 Přestávka

E: VÝSTUPY ZE SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA ČASNOU DIAGNOSTIKU, KVALITU ŽIVOTA A STANDARDIZACI
Řídí: J. Straub a L. Pour
13. Projekt CRAB - časnou diagnostikou k lepší kvalitě života (J. Straub) 10 min
14. Novinky v problematice volných lehkých řetězců a standardizace v ČR (J. Vávrová) 10 min
15. Projekt RMG: Register of Monoclonal Gammapathies (V. Maisnar) 10 min
16. Projekt MGUS 2010 (V. Sandecká) 10 min

F: NOVÁ KLINICKÁ STUDIE CMG 2008
Řídí: M. Schützová a M. Krejčí
17. Vše o studii CMG 2008 (M. Krejčí) 15 min
18. Projekty SMS (V. Ballová) 10 min

12.30 - 13.30
Workshop firmy Janssen-Cilag: Možnosti léčby pro vysoce rizikové pacienty s mnohočetným myelomem? (pozvánka v PDF)
RENÁLNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (Z. Adam)
CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALITY U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A JEJICH PROGNOSTICKÝ VÝZNAM (R. Hájek)
RETREATMENT U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (V. Maisnar)
DISKUSE

13.30 Hodnocení a zakončení setkání (R. Hájek, L. Žáková)

14.00 Oběd

15.00 - 16.00
FARMAKOEKONOMIKA A NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA U MNOHOČETNÉHO MYELOMU
Řídí: R. Hájek
Doprovodná jednání sekcí a boardů

Pátek 24. 4. 2009

8.15 - 15.00 h
Zasedání předsednictva CMG

A: REGISTR NEMOCNÝCH MM a MGUS (V. Maisnar)
(úvod společný pro všechny, datamanažerky poté mají vlastní program)

B: CMG OS
1. Zpráva o činnosti CMG OS za rok 2008 (R. Hájek)
2. Ekonomická situace CMG OS v r. 2008 - revizní zpráva (K. Stuchlíková, L. Novosadová)
3. Mezinárodní spolupráce (I. Mareschová)
4. Klíčové úkoly CMG OS pro další období: 2009 - 2011 (R. Hájek)
5. Nové akce CMG v roce 2009 a 2010; jejich koordinace

9.45 - 10.00 Přestávka

10.00 - 12.30

Doprovodné sekce

C: DATOVÁ LIŠTA - standardizace sběru dat projektů CMG a SMS
(úvod společný pro všechny, datamanažerky poté mají vlastní program)

D: STUDIE CMG OS
1. CMG 2002 (R. Hájek, S. Vostrejšová)
- Zpráva monitora; zpráva na SÚKL
- CMG 2009 - organizace (R.Hájek)
2. Další studie (E. Gregora)
- Přehled studií v ČR a SR, velký počet studií, málo pacientů, ukončí-li pac. studie pro relaps, je možné zařadit do jiné studie
3. Sběry dat: thalidomid, bortezomib, lenalidomid; T2 model (I. Křivanová)
4. Různé

E: IGA MM (I. Špička, J. Straub)
Info o stavu

F: PROJEKT - Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života (J. Straub)
Stav projektu; plán 2009; rozdělení úkolů (I. Mareschová)

G: VÝZKUM U MM A JEHO PODPORA V ČR (R. Hájek)

12.30 - 14.00 Oběd

14.00 - 15.30
H: GUIDELINES A SOUVISEJÍCÍ AKCE V ROCE 2009

J: PŘÍPRAVNÝ VÝBOR PRO SEMINÁŘ PRO PACIENTY A PŘÍBUZNÉ, KARLOVA STUDÁNKA 20.-21. 11. 2009 (I. Mareschová a R. Hájek)
Hosté: Josef Hájek, Ronald Laryš; zástupci organizace - Klub pacientů mnohočetný myelom
Lékaři CMG; I. Buchtová, A. Onderková

15.30 Předpokládané ukončení

 

Doprovodné sekceDoprovodná jednání sekcí a boardů

Pátek 24. 4. 2009

Sympozium datamanažerek a výzkumných sester ve Velkých Bílovicích dne 24. 4. 2009
8.00 - 8.15 Zahájení (VIP salonek 3. patro)
8.15 - 5.00 Schůzka výzkumných sester a datamanažerek (PC sál)
8.15 - 9.00 Databáze RMG - zkušenosti v praxi (J. Pelcová, FN Brno)
- Řešení problémů a nedostatků, případně návrhy k řešení, jejich zlepšení pro praktické využití. Seznámení s předpokládaným monitoringem.
9.00 - 9.15 Diskuse
9.15 - 9.45 Informovaný souhlas pacienta (V. Pavlicová, FN Hradec Králové)

9.45 - 10.00 Přestávka

10.00 - 10.30 Sběr dat do datové lišty (I. Buchtová, FN Brno)
10.30 - 10.45 Diskuse
10.45 - 11.00 Seznámení s protokolem a designem CMG 2008 (F. Hájek, FN Brno)
11.00 - 11.15 Diskuse
11.15 - 11.45 Transport vzorků pro studii CMG 2008 (P. Vidláková, M. Koryčánková, FN Brno)

12.30 - 14.00 Oběd

14.00 - 15.00 Předávání zkušeností z jiných center
- návrhy a připomínky k programům
- návrhy a připomínky k organizaci, ke studiím
- jiné (výzkumné sestry a datamanažerky si předají zkušenosti z jednotlivých studií, podávání návrhů na zlepšení zjištěných problémů k usnadnění a zkvalitnění práce)

 

17. 4. 2009